Piotr Skubiszewski: Czas na skwer przy ul. Polaka! [interpelacja]

Piotr Skubiszewski: Czas na skwer przy ul. Polaka! [interpelacja]

W związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej radny Piotr Skubiszewski (Otwarty Ursynów) zwrócił się do władz Ursynowa z prośbą o podjęcie działań na rzecz zagospodarowania zgodnie z zapisami planu działek leżących pomiędzy blokami mieszkalnymi ul. Polaka 1, 3, 5 i 7 oraz ul. Kulczyńskiego 7 i 9 a al. Komisji Edukacji Narodowej. 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej wszedł w życie 20 czerwca. Plan przewiduje między al. KEN a blokami przy ulicach Polaka i Kulczyńskiego urządzenie zieleni osiedlowej. „W mojej ocenie idealnym rozwiązaniem byłoby w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu w uzgodnieniu z mieszkańcami sąsiadujących bloków. Mogłoby to odbyć się np. w formie spaceru, warsztatów terenowych lub choćby ankiety. Gotowa koncepcja byłaby podstawą do realizacji w przyszłości nasadzeń, umiejscowienia małej architektury i innych elementów. Takie podejście pozwoli, z jednej strony, uwzględnić głos mieszkańców, a z drugiej – uniknąć w przyszłości chaotycznego ad hoc zagospodarowywania tego terenu, który z racji położenia powinien charakteryzować się przemyślaną kompozycją i wysoką estetyką”pisze w interpelacji radny Piotr Skubiszewski, reprezentujący m.in. mieszkańców z okolic ul. Polak ai Kulczyńskiego.

Przewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów w swojej interpelacji podkreśla, że jeste zwolennikiem realizacji na tym terenie sporej liczby nasadzeń roślinności, umiarkowanej liczby elementów małej architektury i unikania budowy nadmiernej ilości nowych ciągów pieszych. 

Radny przypominał również, że w sąsiedztwie tego terenu na działce będącej częścią pasa drogowego al. KEN – na wniosek mieszkańców ul. Polaka wspieranych przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów – w bieżącej kadencji samorządu terytorialnego zostały zrealizowane przez Zarząd Zieleni liczne nasadzenia drzew i krzewów oraz ustawione ławki i kosze na śmieci. Zagospodarowanie terenów, w sprawie których radny złożył interpelację, powinno być komplementarne wobec nasadzeń zrealizowanych przez Zarząd Zieleni. 

Radny zwrócił tęż uwagę, iż parking wzdłuż al. KEN przy stacji metra Imielin oraz parking w niecce przy ul. Kulczyńskiego powinny pozostać do dyspozycji mieszkańców.

Pełna treść interpelacji (PDF)