Holdenmajer: Obronimy Kabaty przed zabudową

Kabaty Polnej Rozy

W obronie terenów zielonych przy stacji STP Kabaty trwa zacięta walka mieszkańców, wspierana przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów. W ramach konsultacji społecznych złożone wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być kluczowe dla zachowania tego unikalnego terenu.

Od 2022 roku mieszkańcy Kabat podejmują zdecydowane kroki w obronie obszaru zieleni między blokami mieszkalnymi a Stacją Techniczno-Postojową Kabaty. Właściciel działki przy Polnej Róży wraz z deweloperem próbują uzyskać warunki zabudowy. Jednym z efektywnych środków zabezpieczających przed ewentualną zabudową jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów odgrywa kluczową rolę, wspierając mieszkańców w ich wysiłkach. Przygotowaliśmy gotowy wniosek do miejscowego planu, sugerując przeznaczenie całego obszaru na tereny zieleni publicznej. Teren ten od lat pełni istotną rolę jako strefa buforowa, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.

Zarząd Dzielnicy Ursynów odmówił wydania „wuzetki”, co spowodowało odwołanie ze strony dewelopera. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów aktywnie włączyło się do procesu, co spowodowało ponowne rozpatrzenie sprawy.

Radni warszawscy 13 października 2022 roku podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla tej części Kabat. Do 8 września 2023 roku mieszkańcy składali wnioski, a grupa 276 sąsiadów wystąpiła wspólnie o przeznaczenie prywatnej działki pod tereny zieleni. Wpisanie takiego przeznaczenia w planie miejscowym stanowiłoby skuteczny środek zapobiegający innej zabudowie. Im więcej złożonych wniosków, tym większa szansa na uratowanie terenów zielonych. Walka o ten obszar to także starcie przed sądem administracyjnym, gdzie Otwarty Ursynów działa jako strona społeczna. Na chwilę obecną złożyliśmy skarga kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowując, uważam, że obrona terenów zielonych przy stacji STP Kabaty to ważne wyzwanie dla mieszkańców i organizacji społecznych. Wsparcie stowarzyszenia Otwarty Ursynów oraz aktywna partycypacja mieszkańców w procesie planowania przestrzennego stanowią kluczowe elementy w walce o przyszłość tego wyjątkowego terenu. Wspólna mobilizacja społeczności może przyczynić się do ocalenia tej zieleni przed ewentualną zabudową i zachować ją dla przyszłych pokoleń. Cieszy deklaracja burmistrza Roberta Kempy, który obiecał, że miejscowy plan dla tego terenu zostanie uchwalony do końca 2024. Otwarty Ursynów, który w obecnej kadencji wspólnie wraz z Koalicją Obywatelską wspiera obecny Zarząd Dzielnicy Ursynów zrobi wszystko, aby taki plan się tam pojawił i wskazał tereny zieleni pomiędzy Polnej Róży i STP Kabaty.

Cezary Holdenmajer, artykuł zamieszczony w tygodniku Passa